ກ່ຽວກັບຜູ້ຂຽນ

ກ່ຽວກັບຜູ້ຂຽນ

Hello, I'm Sonephet, a versatile programmer with expertise in a variety of technologies. My skills include:

 • Node.js: Proficient in building scalable server-side applications using TypeScript.
 • Laravel (Blade and API): Experienced in developing web applications and RESTful APIs with Laravel.
 • Flutter: Skilled in creating cross-platform mobile applications with Flutter.
 • React.js: Experienced in building interactive user interfaces and single-page applications using React.js.
 • Next.js: Proficient in server-side rendering and building static websites with Next.js.
 • Vue.js: Experienced in developing dynamic web interfaces and applications with Vue.js.
 • Nuxt.js: Skilled in building server-side rendered applications and static websites with Nuxt.js.
 • Material-UI (Mui): Proficient in using Material-UI for designing responsive and intuitive user interfaces.
 • Bootstrap: Experienced in creating responsive and mobile-first websites with Bootstrap.
 • HTML5: Proficient in writing clean and semantic HTML5 code.
 • With a strong foundation in these technologies, I'm passionate about creating efficient, user-friendly, and innovative solutions to meet diverse project requirements.

Formal Education

Ubon Ratchathani Rajabhat University

2020 • 2018 • ສຳເລັດການສຶກສາ ຫຼັກສູດ ບໍລິການການສຶກສາ (Master's degree)

Soudvilay College

2016 • 2012 • ສຳເລັດການສຶກສາ ຫຼັກສູດບໍລິການການເງິນ - ການທະນາຄານ (Bachelor's degree)

Champasak Technical-vocational college

2010 • 2012 • ສຳເລັດການສຶກສາ ຫຼັກສູດບໍລິຫານທຸລະກິດ

Skills

 • Node.ts
 • Laravel blade / Api
 • Flutter
 • React.ts
 • Next.ts
 • Vue.ts
 • Nuxt.ts
 • Mui
 • Bootstrap
 • HTML5